สมัครสมาชิกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

กรุณากดดาวโหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

ลักษณะและคุณสมบัติของสมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม หรือปริญญาสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาลศาสตร์ ปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และคณะกรรมการเห็นควร สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าละทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 100 บาท หรือชำระค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพเป็นเงิน 1,000 บาท
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
3. สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 60 บาท หรือชำระค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพเป็นเงิน 600 บาท

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์กับผลปฏิบัติของสมาคมฯ โดยเสมอภาคกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของ วัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
2. สมาชิกมีสิทธิ์เสนอแนะหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ และขอมติที่ประชุมสามัญประจำปี
3. สมาชิกมีสิทธิ์ประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมวิชาการ ของสมาคมฯ ได้
4. สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้งและสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ
5. สมาชิกสามารถส่งบทความลงจดหมายข่าวของสมาคมฯ ได้
6. สมาชิกจะได้รับ ส่วนลด จากค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไป ในการลงทะเบียนงานประชุมของสมาคมฯ
7. สมาชิกจะได้รับจดหมายข่าว/ข่าวสาร ของสมาคมฯ อย่างน้อยปีละ 4 ฉบับ
8. สมาชิกตลอดชีพที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษในการ ยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
9. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนที่อยู่ ที่ทํางาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลื่อนยศ ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ภาพเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคสมองเสื่อม มาร่วมการบรรยายวิชาการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนมาก สามารถสอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5995 email:dementiadat@gmail.com

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com