ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

Emeritus Prof.Prasert Boongird MD.

ที่ปรึกษา

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

Assoc. Prof.Siwaporn Chankrachang MD.

อุปนายก 1

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

Assoc. Prof. Weerasak Muangpaisan MD.

ประธานวิชาการ

พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

Tasanee Tantirittisak MD.

เหรัญญิก

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

Asst. Prof.Sookjaroen Tangwongchai MD.

ประธานวิชาการ

ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

Prof.Kammant Phanthumchinda MD.

นายกสมาคม

นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม

Somsak Laptikultham MD.

ที่ปรึกษา

พ.อ.นพ.เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์

Col.Chalermchat Vanapruks MD.

กรรมการกลาง

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

Assoc. Prof.Vorapun Senanarong MD.

อุปนายก 2

พญ. อรพิชญา ไกรฤทธิ์

Orapitchaya Krairit MD.

ปฏิคม

นพ. พนัส ธัญญะกิจไพศาล

PanasTanyakitpisal MD

ที่ปรึกษา

นพ. วิฑูรย์ จันทรโรทัย

Witoon Jantararotai MD.

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รศ.พญ.พูนศรี รังสีขจี

กรรมการกลาง

ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

ประธานวิจัย

อ.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

Yuttachai Likitjareon MD.

กรรมการกลาง

อ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

Chatchawan Rattanabannakit MD.

กรรมการกลาง

อ.พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์

Dr Pirada Witoonpanich,M.D.

นายทะเบียน

นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

Adisak Kittisares, MD.

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

ด่วน!! ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมออกบูธ

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประุจำปี2561 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Innovation in dementia” วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com