ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

Prof.Kammant Phanthumchinda MD.

นายกสมาคม

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

Assoc. Prof.Siwaporn Chankrachang MD.

อุปนายก 1

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

Assoc. Prof.Vorapun Senanarong MD.

อุปนายก 2

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

Asst. Prof.Sookjaroen Tangwongchai MD.

เลขาธิการ

นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

Witoon Jantararotai MD.

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

Prof. Weerasak Muangpaisan MD.

ประธานวิชาการ

ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

Dr.Charungthai Dejthevaporn

ประธานวิจัย

พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

Tasanee Tantirittisak MD.

เหรัญญิก

พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

Orapitchaya Krairit MD.

ปฏิคม

อ.พญ.พิรดา วิทูรพณิชย์

Dr Pirada Witoonpanich,MD.

นายทะเบียน

นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

Adisak Kittisares, MD.

ประชาสัมพันธ์

พ.อ.นพ.เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์

Col.Chalermchat Vanapruks MD.

กรรมการกลาง

รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี

Assoc. Prof. Poonsri Rangseekajee

กรรมการกลาง

อ.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

Yuttachai Likitjareon MD.

กรรมการกลาง

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

Asst. Prof. Chatchawan Rattanabannakit MD.

กรรมการกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวด Poster presentation การประชุมวิชาการประจำปี 2562

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงาน Poster presentation สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคสมองเสื่อม มาร่วมการบรรยายวิชาการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนมาก สามารถสอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5995 email:dementiadat@gmail.com

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com