สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย  สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย  เป็น “สมาคมลูก” แตกตัวออกจากสมาคมแม่ ? สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย แยกออกมาเพื่อช่วยสมาคมแม่ ตั้งรับและเปิดแนวรุกเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในคนไทย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีๆ เนื่องจากค่าอายุเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเกิน 70 ปี ค่า mean ของการพบภาวะสมองเสื่อมในคนไทย ทั้งเพศชายและหญิง งานดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเป็นเรื่องที่กว้างขวางละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก เป็นงานที่หนักมากจริงๆ ใครที่มีประสบการณ์หรือมีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้จะซาบซึ้งดีมากๆ คนเดียวดูแลไม่ค่อยไหว  งานนี้ต้องการคณะบุคคลที่สนใจ ตั้งใจและมีเวลามาทำงานนี้ให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยตรง  ชมรมโรคสมองเสื่อมไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545  และปัจจุบันได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย

ชมรมโรคสมองเสื่อมไทยแล้วทำอะไรบ้าง?1.  Logo:   ที่เป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ของชมรม

      

 • รูปสมองมีเส้นขดเป็นเลข ๑ ไทย แต่กลับทิศทาง หมายถึงสมองเสื่อม – สมองที่ถดถอยในการทำงานลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลากลับไปสู่ภาวะเดิมคล้ายเมื่อแรกคลอด “ภาวะเด็กทารก” แต่ตัวใหญ่กว่า

 • เปลวเพลิงผุดขึ้นมาจากกลางสมอง เปรียบเหมือนแสงสว่างหรือปัญญาที่มาจากแพทย์และทีม 
  งานที่มาทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมถูกต้องและเป็น
  มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทย

2.  งานวิชาการ:

 • ประชุมวิชาการประจำปีและกลางปี: จัดทุกปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรม

 • ประชุมวิชาการสัญจร : จัดทุกปี ปีละหลายครั้งในต่างจังหวัดครบทุกภาค ร่วมกับแพทย์ระดับจังหวัดและผู้สนับสนุน

3.  ตำรา:   Clinical Practice Guideline for Dementia แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม 

      เพื่อให้การดูแลรักษาภาวะและโรคสมองเสื่อมทั่วประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นระดับสากลที่ ใช้อยู่ในนานาอารยประเทศ  ทำร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข                           

 • ฉบับที่ 1.    พ.ศ. 2546

 • ฉบับที่ 2.    พ.ศ. 2552

 • ฉบับที่ 3     พ.ศ. 2557

 4.  ปัจจุบัน:  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

      ก่อตั้งเป็นสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยเต็มรูปแบบ เหมือนกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมอง   และสมาคมโรคลมชัก  ได้รับอนุญาตจดทะเบียน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ  บุญเกิด 

ประธานชมรมโรคสมองเสื่อมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์


รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคสมองเสื่อม มาร่วมการบรรยายวิชาการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนมาก สามารถสอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5995 email:dementiadat@gmail.com

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

การประชุมวิชาการRefresher CourseและWorkshop 2019

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com