จดหมายข่าวจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่ 12 วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่11 วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่10 วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่9 วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่8 วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่7 วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่6 วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่5 วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่4 วันพุธที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่3 วันพุธที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่2 วันพุธที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


จดหมายข่าวสมาคมโรคสมองเสื่อม ฉบับที่1 วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2559


ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกวด Poster presentation การประชุมวิชาการประจำปี 2562

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงาน Poster presentation สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

รุปภาพกิจกรรมการประชุมRefresher course and workshop 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมการประุชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านโรคสมองเสื่อมระหว่างสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคสมองเสื่อม มาร่วมการบรรยายวิชาการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี อายุรแพทย์ ประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนมาก สามารถสอบถามเพิ่มเิติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5995 email:dementiadat@gmail.com

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 theme “Innovation in Dementia” เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Crystal ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่าน ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีการประกวดผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งมีการออกบูธจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมภายในงาน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าประชุม

สื่อมัลติมิเดีย


เอกสารทางวิชาการ

 • กำหนดการประชุมประจำปี

 • ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 • เอกสารสำหรับ แพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วย

 • รูปกิจกรรมสมาคม

 • เผยแพร่งานวิจัย

 • สมัครสมาชิก | สิทธิพิเศษสมาชิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรม : ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel. (662)716-5995 Fax. (662)716-6004
  Email : Dementiadat@gmail.com